مدرسه موسیقی رنگاهنگ

نرگس مھرابی

غیرفعال

کارشناسی ارشد آموزش موسیقی، رویال کنسرواتوار لاهه، هلند (سال٢٠١١(

• دورههای کامل آموزشی وابسته به کارشناسی ارشد
رشته and Audiences New for Master Music Joint Practice Innovative رویال کنسرواتوار لاهه، هلند (٢٠٠٩ ـ٢٠١٢)

• دوره های تخصصی رهبری و آموزش کارگاههای گروهی
با گرایش پرورش و رشد خلاقیت حرفه ای در کنسرواتوارهای لاهه و خرونینگن( Groningen (در هلند(٢٠٠٩ ـ ٢٠١١)

• دوره های تخصصی رهبری و آموزش کارگاههای گروهی
با گرایش پرورش و رشد خلاقیت حرفه ای در دانشگاه گیلدهال (٢٠١١ ـ ٢٠١٠) لندن در( Guildhall music school)

• آواز لیریک، رویال کنسرواتوار لاهه هلند، کلاس
باربارا پیرسن و خردا فان زل (٢٠١٠ ـ ٢٠١١)

• دوره های فشرده آموزش موسیقی با روش مجار
(کودای) ، کنسرواتوار لاهه، هلند (٢٠١٠ ـ ٢٠١۴)

• اتمام دوسال تحصیلات تا پایان مرحله امتحان
جامع دوره دکتری در آکادمی هنرهای خلاق و نمایشی
(DocArtes )دانشگاه لایدن در هلند و مرکزهنری/تحقیقاتی
اورفئوس درشهر گنت، بلزیک (٢٠١٢ ـ٢٠١۴ )و ادامه تحقیقات مستقل تا به امروز

انگلیس:

• دورهھای فشرده آموزش موسیقی، سلفژ،آواز، رھبری کر و متدولوژی بھ شیوه مجار (کودای)، در آکادمی انگلیسی کودای ٢٠١٢ بھار و ٢٠١١بھار، کمبریج(،British Kodaly Academy)

• شرکت مستمر در دوره ھای فشرده آموزش رھبری/ھدایت و خلاقیت موسیقایی و پرورش حرفھای، گیلدھال، لندن، (Guildhall School of Music & drama) ٢٠١١ ـ ٢٠١٠

مجارستان:

• شرکت درسمینارھا و دوره ھای فشرده آموزش موسیقی، سلفژ،آواز، رھبری کر و متدولوژی بھ شیوه مجار (کودای)، انستیتوی بینالمللی کودای، کچکمت، مجارستان از تابستان ٢٠١١

سوئیس:

• شرکت فعال در سمینارھای تخصصی آموزش موسیقی با متد دالکروز، انستیتو دالکروز در ژنو، از جولای ٢٠١٣

فرانسھ:

• فارغ التحصیل دوره عالی نوازندگی پیانو، کلاس موریل بکوش و بئاتریس ھیندلھ ـ کنسرواتوار اورلئان فرانسھ (٢٠٠۴ ـ (٢٠٠٨

• دیپلم دوره عالی نوازندگی پیانو با درجھ خوب (bien mention, prix premier )کنکور متمرکز استان مرکزی، فرانسھ ۲۰۰۸

• آواز لیریک، با درجھ خوب، فرانسھ کنسرواتوار اورلئان، کلاس کورین سرتیلانژ (٢٠٠۵ ـ ٢٠٠٧ (و کنسرواتوار بورژ، کلاس ویویان دوران (٢٠٠٧ ـ ٢٠٠٨ ، )و نیز کنسرواتوار بوبینی، پاریس، کلاس روبر اکسپر(٢٠٠٨ ـ ٢٠٠٩)

• دیپلم آواز لیریک ( پایان دوره دوم) با درجھ عالی کلاس ویویان دوران، کنسرواتوار بورژ فرانسھ ٢٠٠٨

• فارغ التحصیل دوره عالی درMusical Formation بھ اتفاق آرا ( Valeur de Unité ) ، ( شامل تئوری موسیقی ـ تحلیل موسیقی شنیداری و کتبی ـ ھارمونیزاسیون ـ ارکستراسیون ـ دیکتھ) با درجھ عالی، کنسرواتوار اورلئان فرانسھ ٢٠٠٨

• فارغ التحصیل دوره متوسط موسیقی مجلسی، مدال اول با درجھ عالی ـ ترکیب دو فلوت و پیانو ـ کنسرواتوار اورلئان، کلاس پیر آلان بیژه ٢٠٠٧ ایران: • فارغ التحصیل کارشناسی موسیقی، دانشکده ھنرھای زیبا، دانشگاه تھران١٣٨١

• ھنرجوی نوازندگی پیانو کلاسیک نزد آقایان پیمان صدری، گاگیک بابایان و رافائل میناسکانیان ( ١٣۶٨ ـ ١٣٨٢)

• ھنرجوی آواز لیریک نزد خانم فلورانس لیپت، آقای چولاکیان، خانم گاراپتیان و ژسمن مرتورل (١٣٧٢ ـ ١٣٨٢)

فرانسه:
• فارغ التحصیل دوره عالی نوازندگی پیانو، کلاس موریل بکوش و بئاتریس هیندله ـ کنسرواتوار اورلئان فرانسه (٢٠٠۴ ـ (٢٠٠٨
• دیپلم دوره عالی نوازندگی پیانو با درجه خوب (bien mention, prix premier )کنکور متمرکز استان مرکزی، فرانسه ۲۰۰۸
• آواز لیریک، با درجه خوب، فرانسه کنسرواتوار اورلئان، کلاس کورین سرتیلانژ (٢٠٠۵ ـ ٢٠٠٧ (و کنسرواتوار بورژ، کلاس ویویان دوران (٢٠٠٧ ـ ٢٠٠٨ ، )و نیز کنسرواتوار بوبینی، پاریس، کلاس روبر اکسپر(٢٠٠٨ ـ ٢٠٠٩)
• دیپلم آواز لیریک ( پایان دوره دوم) با درجه عالی کلاس ویویان دوران، کنسرواتوار بورژ فرانسه ٢٠٠٨
• فارغ التحصیل دوره عالی درMusical Formation به اتفاق آرا ( Valeur de Unité ) ، ( شامل تئوری موسیقی ـ تحلیل موسیقی شنیداری و کتبی ـ هارمونیزاسیون ـ ارکستراسیون ـ دیکته) با درجه عالی، کنسرواتوار اورلئان فرانسه ٢٠٠٨
• فارغ التحصیل دوره متوسط موسیقی مجلسی، مدال اول با درجه عالی ـ ترکیب دو فلوت و پیانو ـ کنسرواتوار اورلئان، کلاس پیر آلان بیژه ٢٠٠٧

ایران:

• فارغ التحصیل کارشناسی موسیقی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران١٣٨١

• هنرجوی نوازندگی پیانو کلاسیک نزد آقایان پیمان صدری، گاگیک بابایان و رافائل میناسکانیان ( ١٣۶٨ ـ ١٣٨٢)

• هنرجوی آواز لیریک نزد خانم فلورانس لیپت، آقای چولاکیان، خانم گاراپتیان و ژسمن مرتورل (١٣٧٢ ـ ١٣٨٢)

سوابق حرفه ای:

ایران:

• تدریس پیانو و سلفژ گروهی به کودکان و برگزاری کارگاههای آموزشی برای مدرسین، در مدرسه موسیقی رنگاهنگ، از١٣٩۵ تا کنون
• برگزاری کارگاههای آشنایی با مکاتب و نظریههای مطرح آموزشی در تهران و شهرستانها، از ١٣٩۶ تا کنون
• برگزاری کارگاههای آشنایی با مکتب مجارستان (کودای) در آموزش سلفژ، در تهران و شهرستانها، از ١٣٩٧ تا کنون
• تدریس روش آموزش ساز تخصصی با بکارگیری شیوههای شفاهی آموزش، به اموزگاران ساز، از ١٣٩٣ تا کنون
• تدریس و تحقیق در چگونگی گردآوری، آهنگسازی و تنظیم رپرتوار متناسب و مورد نیاز برای آموزش سازهای ایرانی به کودکان، با توجه به ویژگیهای این سازها و برپایه موسیقی بومی و دستگاهی ایران، ١٣٩٣ ـ ١٣٩۵
• تدریس پیانو و سلفژ گروهی به کودکان، و رهبری کر کودکان در آموزشگاه زریاب، کرج ١٣٩۴ ـ ١٣٩۵
• اجرای کارگاه خلاقیت در موسیقی دردانشکده موسیقی دانشگاه تهران، پاییز و زمستان ١٣٨٨ • نوازنده سازهای کوبه ای، ارکستر سمفونیک تهران ١٣٧٩ تا ١٣٨٢ –
• خواننده سوپرانو، گروه کر سمفونیک تهران ١٣٧۵ تا ١٣٧٩ • همکاری با وب سایت فرهنگی هنری avenue Tehran در زمینه نقد و گزارش موسیقی ١٣٧٩ تا ١٣٨١

سلفژ و پیانوی کودکان

به‌طور خلاصه، خواندن و نوشتن نت‌های موسیقی را که اغلب با آموزش تئوریک همراه است «سلفژ» می‌گوییم. سه رُکن اساسی را می‌توان در آن تفکیک نمود که عبارتند از: خواندن (نت خوانی) نوشتن (دیکتهٔ موسیقی) تئوری موسیقی که مفهوم سلفژ را می‌توان به مورد اول نزدیک‌تر دانست. سلفژ از دروس مهم و همیشگی هنرستان‌ها، دانشگاه‌ها و کنسرواتورهای موسیقی دنیاست و تمام نوازندگان، خوانندگان، آهنگ‌سازان، تنظیم‌کنندگان موسیقی و رهبران ارکستر و تمام فعالان عرصهٔ موسیقی باید تسلط کامل بر روی این درس داشته‌باشند.

در سلفژ سه مبحث به‌طور متناوب و جداگانه آموزش داده می‌شوند:

  1. صداخوانی (به ایتالیاییcantati) (کانتاتی)
  2. وزن‌خوانی (به ایتالیاییparlati) (پارلاتی)
  3. دیکتهٔ موسیقی (به انگلیسیmusic dictation)

# کانتاتی cantati (صداخوانی): کانتاتی به‌معنی خواندن صدا و فرکانس نت‌ها به‌شکل صحیح و دقیق است. در این درس، هنرجو این توانایی را پیدا می‌کند که صدای هر نت دقیقاً آن‌گونه که هست بخواند؛ یعنی به‌طوری‌که اگر نتِ «دو» به‌همراه پیانو خوانده شود، صدایی که از حنجرهٔ فرد خارج می‌شود دقیقاً با پیانو یکسان است. درنهایت، هنرجو در این درس توانایی خواندن انواع نت را به‌طور دقیق و در گام‌های مختلف پیدا می‌کند.

# پارلاتی parlati (وزن‌خوانی): جهان را ریتم به نظم کشیده، و موسیقیِ بدون ریتم حکم نقاشیِ بدون قلم و رنگ را دارد. ازاین‌رو مطالعهٔ انواع وزن‌ها و الگوهای ریتمی برای هر علاقه‌مند به موسیقی بسیار مهم و ضروری است. وزن‌خوانی (پارلاتی) در واقع همان خواندن کشش نت‌هاست.

# دیکتهٔ موسیقی music dictation: در دیکته، دیکتهٔ ریتم و دیکتهٔ صدا به‌طور متناوب کار می‌شود، و هنرجو با ممارست و تمرین فراوان، توانایی نوشتن نت موسیقی‌ای را که می‌شنود پیدا می‌کند.